Hållbarhetspolicy

Somatherm HD ska erbjuda högkvalitativa och hållbara produkter och vill vara ett naturligt och prioriterat långsiktigt val för våra kunder. Vi vill minska vår negativa påverkan på miljön.
Vi vill vara en god arbetsgivare och erbjuda goda arbetsförhållanden för våra anställda. Vi vill vara en stabil och uthållig kund till våra leverantörer och övriga intressenter. Vi vill med våra produkter och med de skattemedel vi genererar tillsamhället vara samhällsnyttiga. För att kunna nå dessa mål måste vi förstås också ha en god och uthållig lönsamhet.

Somatherm HD arbetar med fem huvudområden inom vår hållbara utveckling:

  • Miljö
  • Kvalitet
  • Socialt ansvar
  • Etik
  • Ekonomi

Miljö

Miljön är viktig för oss som företag. Somatherm HD ska arbeta aktivt och löpande för att minska belastningen på miljön i synnerhet när det gäller våra produkter och våra transporter, men även verksamheten i övrigt.

Vi ska ta hänsyn till miljön i alla beslut och på alla nivåer i verksamheten och vi ska efterleva tillämpliga lagar, förordningar och andra miljökrav. Miljöarbetet omfattar även att ställa krav på ökat miljömedvetande hos våra leverantörer.

Kvalitet

Vårt företag har ända sedan starten haft stort fokus på att leverera högkvalitativa produkter till våra kunder.

Vi ska förstå och tillgodose våra kunders behov.
Våra kunder ska bemötas på ett professionellt sätt.
Vi ska lagerföra produkter av hög kvalitet.
Vi ska ha ett komplett sortiment inom våra prioriterade produktområden.
Våra produkter ska levereras i rätt tid.

Vi ser kvaliteten på våra produkter och tjänster som en avgörande konkurrensfaktor och ett starkt försäljningsargument.

Socialt ansvar

Verksamheten ska genomsyras av jämställdhet och likabehandling. Vi accepterar ej kränkande särbehandling eller diskriminering av något slag. Vi accepterar ej trakasserier eller mobbning.

Somatherm HD ska vara ett företag som bryr sig om de anställdas välbefinnande och välmående då vi ser vår personal som en nyckelresurs till företagets framgångar. Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

Somatherm HD accepterar ej barnarbete. Vi accepterar inte tvångsarbete.
Somatherm HD står upp för rätten till föreningsfrihet.
Somatherm HD står upp för rätten till religionsfrihet.
Somatherm HD värnar om skäliga arbetsvillkor.

Etik

Somatherm HDs agerande ska i alla lägen kännetecknas av ett ansvar gentemot och respekt för våra kunder, leverantörer och övriga intressenter. Vårt mål är att utveckla långsiktiga och
hållbara affärsförhållanden där Somatherm betraktas som en ansvarsfull, professionell och prioriterad partner.

Somatherm HD förväntar sig att anställda i sitt arbete ska följa gällande lagar och förordningar.
Somatherm HD accepterar ej korruption eller brottslighet.
Somatherm HD följer konkurrensrättsliga lagar.

Ekonomi

Somatherm HD är ett aktiebolag och har därmed ett ansvar att över tid vara lönsamt för att säkerställa fortsatt framtida drift. Att bedriva verksamheten med lönsamhet är det enda sättet att uthålligt möjliggöra att vi även i framtiden kan betala ut löner, betala våra leverantörer och övriga intressenter samt utveckla våra produkter och vår verkamhet.

Företaget och samtliga medarbetare har också ett ansvar för att inte slösa med företagets ekonomiska resurser i onödan.

Denna policy har fastställts av styrelsen för Somatherm Heating & Drying AB.